brand

Kompleksowa obsługa księgowa

PCAIR

Przez lata świadczenia usług księgowych wypracowaliśmy sobie wizerunek profesjonalnej i rzetelnej firmy.

O nas

Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.- dawniej BRE Rachunkowość Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest firmą audytorsko-konsultingową wpisaną pod nr 162 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Uchwała nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 1995 roku).

Zespół PCAiR to doświadczone grono biegłych rewidentów i innych wysokiej klasy specjaliśców z praktyczną znajomością rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości i finansów. Fachowość naszych biegłych i ich doświadczenie, połączone z systematycznie doskonalonymi metodami pracy biegłego, zapewniają wysoką jakość wykonywanych przez nasze spółki usług audytorskich.

PCAiR sp. z o.o. prowadzi audyt sprawozdań finansowych dla wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do badania sprawozdania finansowego oraz dla podmiotów, które dokonują tego bez posiadania obowiązku ustawowego. Mamy doświadczenie nie tylko w organizacji i prowadzeniu księgowości oraz opracowywaniu ekspertyz rachunkowych, ale także w wykonywaniu audytów projektów i programów unijnych.

Założycielami Spółki był Bank Rozwoju Eksportu S.A, EKSPERT Sp. z o.o. oraz biegły rewident Tadeusz Rostkowski, który od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Obecnie działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o dwa biura: w Warszawie i Wołominie.

Nasza oferta

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Organizacja i prowadzenie rachunkowości
 • Doradztwo finansowo – księgowe
 • Sporządzanie ekspertyz ekonomiczno – finansowych
 • Konsultacje w zakresie podatków oraz metod finansowania działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych

Działalność audytorska

Rachunkowość

Obsługa
kadrowo-płacowa

Opiera się na biegłych rewidentach w sposób trwały związany z działalnością naszej Spółki. Niezależnie od tego w wielu rejonach Polski posiadamy współpracowników zatrudnianych do realizacji konkretnych zadań. Spółka posiada również doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek giełdowych, uczestniczyliśmy w opracowywaniu części finansowej (rozdziały VII i VIII) prospektów emisyjnych.  Badania sprawozdań finansowych przeprowadzają osoby z tytułami biegłych rewidentów, udział asystentów i aplikantów ma charakter uzupełniający. Biegli w trakcie badań wykorzystują opracowaną w Spółce metodologię i korzystają z wzorcowych materiałów roboczych.

Jesteś zainteresowany?

Zobacz pakiet

Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych realizowane jest przy wykorzystaniu sprawdzonych programów komputerowych. Obecnie wykorzystujemy program Symfonia do obsługi księgowej oraz do obsługi płacowej WF Gang.  Zakres usług obejmuje prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wymaganej przepisami podatkowymi według obowiązujących zasad rachunkowości, łącznie ze sporządzaniem wszystkich deklaracji podatkowych.  

Specyfiką i specjalizacją PCAiR Sp. z o.o. stały się – obok usług typowych dla działalności firm audytorskich – usługi w zakresie wyliczania wynagrodzeń i przekazywania ich na osobiste konta bankowe pracowników (ułatwiają to nasze związki z mBankiem). Klientami w tym zakresie są firmy różnej wielkości, w tym również duże i renomowane   o znacznym zatrudnieniu. Częstą praktyką jest również powierzanie wyliczania wynagrodzeń wybranej grupy pracowników (najczęściej kadry zarządzającej). Istotnym argumentem dla zlecania prowadzenia problematyki płacowej na zewnątrz jest zapewnienie bezwzględnej poufności wszelkich informacji dotyczących wynagrodzeń.

Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. oferuje świadczenie usług w postaci wyliczania wynagrodzeń i przekazywania ich na osobiste konta bankowe pracowników ZLECENIODAWCY, sporządzanie deklaracji PIT i ZUS i realizowanie zastępczo płatności zobowiązań publiczno prawnych. Zadania ZLECENIODAWCY w sferze wynagrodzeń sprowadzałyby się do przygotowania dokumentacji źródłowej umożliwiającej wyliczenie wynagrodzeń, przekazania środków na wynagrodzenia i pochodne, oraz akceptacji dokumentów płacowych i deklaracji podatkowych.  

W czym się specjalizujemy

Działalność audytorska

 • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR/MSSF i UoR
 • Przeglądy sprawozdań finansowych
 • Badanie planów przekształcenia, połączenia, podziału
 • Audyty opiniujące wnioski dot. ulg, podatków i opłat, wnioski kredytowe itp.
 • Audyty wykorzystania środków unijnych
 • Inne prace atestacyjne (ekspertyzy, opinie)

Rachunkowość

 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Doradztwo księgowe
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Zestawienie dokumentów księgowych i przygotowanie sprawozdania finansowego

Obsługa
kadrowo-płacowa

   • Obsługa płacowa w zakresie sporządzanie miesięcznych list płac
   • Przygotowywanie dokumentów kadrowo – płacowych dla pracowników (np. pasków płacowych, deklaracji PIT, zaświadczeń o wynagrodzeniu)
   • Prowadzenie akt osobowych pracowników
   • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
   • Obsługa PPK
   • Przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji i do PFRON
   • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
   • Sporządzenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pakietem, skontaktu się z nami

Zapytaj o cenę

Jak
działamy

Nasi klienci przed rozpoczęciem badania otrzymują jego szczegółowy zakres tematyczny z wyszczególnieniem metod badania poszczególnych obszarów. Nie przewidujemy konieczności przygotowywania dodatkowych szczegółowych specyfikacji, zestawień itp. poza takimi, których obowiązek sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości i sprawdzonej praktyki.

Nasza długoletnia obecność
na rynku usług rachunkowych
jest najlepszą rekomendacją rzetelności i profesjonalizmu

Dla kogo pracujemy

PCAiR Sp. z o.o. w sposób skuteczny łączy działalność kontrolną (audytorską) z bezpośrednim prowadzeniem rachunkowości. Naszymi klientami są firmy produkcyjne, handlowe i usługowe o różnych w tym bardzo specyficznych rodzajach działalności. Istotną pozycję zajmują firmy działające na rynku finansowym (w większości z grupy kapitałowej mBANKU S.A.). Nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych sprawują biegli rewidenci, co dodatkowo umożliwia im codzienny kontakt z praktyką w zakresie rachunkowości.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo bądź odwiedź nas osobiście w jednym z naszych biur.

icon

Polskie Centrum Audytu
i Rachunkowości Sp. z o.o.

Boya Żeleńskiego 6/38
00-621 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000157842

NIP: 526-10-17-166

Zamknij

  Wybierz zakres usług

  Obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa

  Dokumentacja księgowa

  Fizyczna ilość kartek w sztukach. Dla firm nowo powstałych - wielkości szacowane.

  Dokumentacja księgowa z podziałem na rodzaje.

  Proszę zaznaczyć, czy występuje dany rodzaj. Jeśli tak, proszę wpisać przybliżoną ilość dokumentów.

  Płace/kadry - ilość zatrudnionych

  Wynagrodzenie

  Badanie sprawozdania finansowego

  ZAPYTANIE CENOWE - Badanie sprawozdania finansowego

  Podstawowe wielkości ekonomiczne na dzień bilansowy (w PLN):

  Informacje o firmie

  Dane kontaktowe

  Zarząd

  Jeżeli jesteś zainteresowany pakietem, skontaktu się z nami

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

  Developer tools

  ReD Responsive Framework version